×

Błąd

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "Skęczniew" woeid in module "mod_sp_weather".

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

 
Cmentarz Parafialny oddalony jest od Kościoła 600m, powierzchnia jaką obejmuje to: 1,32 ha
Założony na początku XIX wieku. Otoczony parkanem z czerwonej wypalanej cegły.
W wejściu na cmentarz znajdują się brama i furty ze stalowych kutych elementów.

 

 


Na cmentarzu spoczywają:

Ks. Piotr Ostaniewicz/1872-1912/;
ks. Stanisław Zwierz/1900-1948/.
Znajdują się tam także grób rodziny Weilów.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W SKĘCZNIEWIE
1. Cmentarz w Skęczniewie jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Rzymskokatolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

2. Właścicielem i zarządcą/administratorem/ Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Skęczniewie, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru Cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Skęczniewie.

4. Cmentarz Parafialny w Skęczniewie otwarty jest codziennie w porze letniej/1.04.-31.10./ od godziny 7.00. do zmroku/, w porze zimowej/1.11.-31.03./od godziny 8.00. do zmroku/.

5. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek, dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych.

6. W szczególności niedozwolone jest na terenie Cmentarza:
.przebywanie poza godzinami otwarcia
.przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów
.wprowadzanie zwierząt
.niszczenie zieleni
.niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury
.wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z Cmentarza, wypalanie śmieci
.prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek
.zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych bez zgody Administratora
.wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora
.handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora
.usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych
.zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów

7. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia Cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii Cmentarza.

8. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki, ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.

9. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

10. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich opisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru Cmentarza.

11. Kancelaria Cmentarza znajduje się przy Kancelarii parafialnej i czynna jest we wszystkie dni robocze w godzinach wskazanych w widocznym miejscu i załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Cmentarza oraz pobiera opłaty.

12. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Grób nie może być użyty do ponownego pochowania zwłok przed upływem 20 lat.

13. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka/zwyczajowo 10% od jego wartości/ pobiera się opłaty. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania Cmentarza.

14. Pokładane to opłata składana Zarządcy Cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie murowanym. Uiszczenie pokładanego skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez 20 lat.

15. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na Cmentarzu, składana Zarządcy Cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.

16. Wpływy z pokładanego, rezerwacji miejsc, prolongat, opłat za miejsce, na którym stawiany jest grobowiec oraz opłat na utrzymanie infrastruktury Cmentarza, przeznaczane są na inwestycje cmentarne, w szczególności na koszty wywozu śmieci i składowania śmieci, opłat za wodę, utrzymania należytego porządku na Cmentarzu.

17. Niniejszy Regulamin Cmentarza Parafialnego w Skęczniewie obowiązuje od dnia 01 listopada 2011 roku.

LITURGIA NA DZIŚ

 

GOŚCIMY

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.gif
 • 16.gif
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.gif